Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Kimchdzhek, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu