Letonya

Jēkabpils rajons, Letonya hava durumu

Jekabpils