Letonya

Krāslavas rajons, Letonya hava durumu

Kraslava